2014-02-26

Strategia Wizerunkowa Miasta Jasła

Zarządzenie Nr III/161/2013

Burmistrza Miasta Jasła

z dnia 31 października 2013 roku

 

 

w sprawie: wprowadzenia Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i 18 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.2013.594 j. t. ze zm./ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. W celu stworzenia spójnej i rozpoznawalnej wizerunkowo Marki Jasło, wprowadzam do stosowania w Urzędzie Miasta w Jaśle oraz przez podlegle jednostki organizacyjne Strategię Wizerunkową Miasta Jasła na lata 2013-2018, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Techniczne zasady stosowania Marki Jasło zostały określone w Systemie Identyfikacji Wizualnej, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

  1. Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Miasta w Jaśle oraz jednostek podległych do kierowania się założeniami wynikającymi ze Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła na lata 2013-2018 oraz Systemu Identyfikacji Wizualnej w ramach wykonywanych działań.
  2. Za zadania związane z wykonywaniem nadzoru i koordynacji prac nad wdrażaniem Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła na lata 2013-2018 i Systemu Identyfikacji Wizualnej odpowiada Zespół zadaniowy ds. wdrożenia Strategii Wizerunkowej Miasta Jasła na lata 2013 - 2018, zwany dalej "Zespołem".
  3. Powołanie Zespołu wraz z określeniem jego szczegółowych obowiązków, zadań i upoważnień nastąpi w drodze oddzielnego Zarządzenia Burmistrza Miasta Jasła.

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

 

Andrzej Czernecki

Załączniki

  Zarządzenie Nr III/161/2013 38,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się